Бисери от учебника по ОК

Това са част от безумията в учебника по Организация на Компютъра.

Все още CISC процесорите преобладават в компютърните приложения, които навлязаха във всяка човешка дейност- ел.печки, фурни, перални и др.

Обработката на информация е сложна функция което е достатъчно основание, компютъра да се нарече компютърна система.

Архитектура е външният изглед на системата, получен чрез изкуството и науката за построяване на нейните структури, и организация, с техните качествени и количествени характеристики.

Когато човека проектира програма: създава алгоритъм, избира алгоритмичен език, написва програмата, задава тестови данни за проверка и настройка на тази програма, след което я записва на машинен носител (дискета или компакт диск) за общо ползване, той се нарича програмист. Когато човека ползва готова програма и задава само нейните данни, той е потребител или оператор. Често в двете прояви може да бъде едно и също физическо лице, особено в персоналните компютри.

Дефиниция – качествени и количествени характеристики: неопределеност, данна, дума. Носители на информацията – сигнали. Обработка на информацията – информационен процес, модел околна среда – процесор.

Всяко подреждане на заряди се нарича дума: 4- тетрада, 8-байт, 16- дума, 32- двойка дума, 64- четворна дума.

Обикновено дължините на данните като команди е данни имат еднаква формат (дължина) – 1 байт – 8 бита, 1 байт – 16 бита, 32 бита или 64 бита което определя принадлежността на компютъра към дадено поколение – 8 битови, 16 битови, 32 битови и т.н. компютри.

Конструктивно изпълнение: големи (FRAME WORK), мини (REALL TIME) и микрокомпютри (PERSONAL).

Така INTEL разшири х86 инструкциите в процесорите PENTIUM II с нови 57 инструкции за мултимедийни приложения MMX – Multi Media Extensions. В PENTIUM III бяха добавени 70, в PENTIUM IV – 144 нови инструкции, специализирани за INTERNET, наречени SSE – Streaming SIMD Extensions – потокови SIMD + Single Instruction Multiple Data (една инструкция – много данни) разширения. Те ще ускорят работата с тримерна графика в интернет.

Tags: ,

Leave a Reply